Activitats formatives

Gestió administrativa del procés comercial

Preu: 680€ (636,90€ bonificables)
Durada: 85 hores
Àrea formativa: Màrqueting i vendes
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Objectius

 • Entendre la gestió administrativa en els diferents processos de compra, venda, gestió de existències i inventaris d’una empresa
 • Aplicar la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compra-venda i la utilització d’aplicacions informàtiques en aquests processos administratius.

Programa

MÒDUL1: Tramitació administrativa en operacions de compra- venda

Introducció

 • Gestió administrativa del procés comercial

Aprovisionament i compres

 • Introducció
 • Aprovisionament i tipus d’empreses
 • Les compres a l’empresa
 • Planificació de les compres

Selecció de proveïdors

 • Cerca de proveïdors
 • Sol·licitar ofertes
 • Càlcul del pressupost
 • Valorar i escollir les ofertes

Gestió del seguiment de clients

 • Enfoc cap al client
 • El servei postvenda
 • Instruments, productes o serveis
 • Relacions amb el client

Queixes i reclamacions

 • Introducció
 • Gestió de les reclamacions
 • Valoració dels clients

Identificació de documents bàsics (I)

 • La compravenda
 • El pressupost
 • Proposta de comanda
 • Albarà i nota d’entrega

Identificació de documents bàsics (II)

 • La factura i el tiquet
 • Els llibres de registre de factures
 • La carta de porta
 • Documentes de pagament

Informàtica i documentació administrativa

 • Introducció
 • Hardware i software
 • El sistema operatiu
 • Tipus de sistemes operatius

Aplicacions d’ofimàtica i gestió

 • Aplicacions d’ofimàtica
 • Processadors de textos
 • Fulla de càlcul i base de dades
 • Aplicacions de gestió

Introducció a Facturaplus

 • Execució del programa
 • Entorn del treball
 • Menús del programa
 • Creació d’empreses
 • Gestió d’usuaris

Manteniment de fitxers (I)

 • Personalització de l’entorn: Enllaç a ContaPlus
 • Magatzems
 • Famílies d’articles
 • Utilitats

Manteniment de fitxers (II)

 • Formes de pagament
 • Tipus d’IVA
 • Agències de transport
 • Representants
 • Impressores

Proveïdors, clients i articles

 • Proveïdores
 • Articles
 • Operacions amb articles
 • Clients
 • Còpies de seguretat

Entrades de magatzem

 • Comandes a proveïdors
 • Albaranes de proveïdors
 • Moviment d’articles entre magatzems
 • Regularització de magatzems

Sortides de facturació

 • Comandes de clients
 • Albarans a clients
 • Factures a clients
 • Abonaments

Gestió de cobraments i informes

 • Gestió de rebuts
 • Pagament de comissions
 • Llistats i informes

Factura electrònica

 • Què és una factura electrònica
 • Requisits principals
 • Obligacions del destinatari
 • Procés de facturació electrònica

Càlcul comercial (I)

 • Càlcul de la factura
 • Despeses o ports
 • Descomptes
 • Aplicar l’IVA

Càlcul comercial (II)

 • Preu de cost
 • Prorrateig de despeses comuns
 • Exemple pràctic
 • El preu de venda

Acaro de dades

 • Introducció
 • Acaro i gestió documental
 • Circuït documental
 • Relació documental proveïdor - client

Registre i arxivat

 • Registre de documents
 • Documents de la compravenda
 • Punteig i cassació
 • Conciliació bancària

Gestió d’incidències

 • Introducció
 • Cartes de reclamació
 • Tramitació d’incidències

Aplicació de la normativa vigent en la protecció de dades

 • Protecció de dades i conservació de documentació
 • Definicions
 • La protecció de dades
 • Còpies de seguretat

MÒDUL 2: Normativa mercantil i fiscal vigent en operacions de compravenda

Introducció a l’IVA

 • Definició de l’impost
 • Funcionament general de l’impost
 • Territorialitat de l’impost
 • Cessió de l’impost
 • Transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats

Delimitació del fet imposable

 • Introducció i normativa
 • Entrega de béns i prestacions de serveis
 • Adquisicions intracomunitàries de béns
 • Importacions de béns

Subjectes passius. Repercussió i meritació

 • Qui està obligat a declarar. Subjectes passius
 • Repercussió de l’Impost al destinatari
 • Quan es produeixen les operacions a efectes de l’impost. Meritació

Operacions no subjectes i exemptes

 • Operacions no subjectes
 • Operacions exemptes
 • Exempció de l’impost en operacions interiors
 • Exempció de l’impost en operacions intracomunitàries
 • Exempció de l’impost en operacions extracomunitàries

La base imposable. Càlcul de l’IVA

 • Import sobre el què s’aplica el tipus impositiu. Base imposable
 • Modificació de la base imposable
 • El tipus impositiu

Deduccions i devolucions

 • Introducció. Requisits per a la deducció
 • Quan es pot deduir i com efectua la deducció
 • Deduccions en sectors diferenciats a l’activitat empresarial o professional
 • Regla de prorrata
 • Regularització de deduccions per béns d’inversió
 • Deducció de quotes abans d’iniciar la realització habitual d’entregues de béns o prestacions de serveis
 • Rectificació de deduccions

Règims especials a l’IVA (I)

 • Introducció
 • Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca
 • Règim especial dels béns utilitzats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció
 • Règim especial de les agències de viatges
 • Règim especial del recàrrec d’equivalència
 • Règim especial de l’or d’inversió
 • Règim especial aplicable als serveis prestats per via electrònica
 • Règim especial del grup d’entitats

Règims especials a l’IVA (II)

 • Introducció al règim simplificat
 • Àmbit d’aplicació del règim simplificat
 • Contingut del règim simplificat
 • Liquidació
 • Règim simplificat aplicat a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals
 • Obligacions formals i gestió de l’impost

Gestió de l’IVA. Autoliquidacions i devolucions

 • Introducció
 • Autoliquidacions de l’IVA
 • Devolucions

Les declaracions informatives de l’IVA. Models 390 i 349

 • La declaració-resum anual. Model 390
 • La declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Model 349 6
 • Obligacions formals dels subjectes passius
 • De l’IVA: Factures ii llibres de registres
 • Obligacions del subjecte passiu
 • Obligacions censals
 • Obligacions en matèria de facturació
 • Obligacions en matèria de llibres de registre a l’IVA

Comptabilitat de l’IVA

 • Introducció. Normes de valoració
 • Quadre de comptes
 • L’IVA en les operacions comptables
 • Comptabilitat de la regla de la prorrata
 • L’IVA en les operacions intracomunitàries i extracomunitàries

MÒDUL 3: Gestió d’existències i inventaris

Conceptes bàsics de l’emmagatzematge d’existències

 • Aprovisionament
 • Existències i matèries primeres
 • Embalatge, envasat i etiquetat
 • Emmagatzematge i sistemes d’emmagatzematge
 • Sistemes d’anàlisi

Gestió del magatzem

 • Recepció i entrega de mercaderies
 • Registre d’entrades i sortides
 • Valoració d’existències
 • Sistemes de valoració PMP i FIFO

Control de qualitat al magatzem

 • Sistemes de control de qualitat
 • Normativa vigent sobre la mercaderia i la seva documentació
 • Normes ISO: 3394, 780 i 7000

Requisits tècnics

Per a un correcte funcionament de la plataforma es precisen les següents característiques mínimes:

 • Ordenador Personal: Pentium III
 • Memòria RAM de 64 Mb
 • Targeta gràfica.
 • Targeta de so i altaveus
 • Accés a Internet via Mòdem o xarxa
 • Windows 98
 • Navegador: Internet Explorer 6 o Firefox

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x