Activitats formatives

Anglès B.1.C

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a la mediació entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès B1
 • Codi: SSCE03
 • Nivell de qualificació: Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Vocabulari

 • Col·locacions d'ús  freqüent amb certs verbs: do, make, have, get , go, play, say, tell, think,… (give a lift, make progress, do one´s best, draw conclusions,…).
 • Verbs amb particular d'ús  freqüent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (make up your mind)

Formació de paraules

 • Formació de paraules a partir de verbs amb partícula (breakdown)
 • Nominalització (the rich, our arrival)

Significat

 • Paraules antònimes usuals (allow-forbid)

A.2 Continguts gramaticals

En aquest nivell es revisen i amplien els continguts gramaticals dels  nivells anteriors. A continuació  es destaquen alguns aspectes nous.

Oració

 • La veu passiva amb temps simples i construccions més complexes (temps de perfecte; modals+infinitiu simple)
 • Coordinació afirmativa i negativa: both… and…, neither… nor…; disyuntiva: either… or; adversativa: not only… but also….
 • Subordinació nominal: that / if +clause; d'infinitiu  amb diferent subjecte; amb verbs que també poden anar en construccions d'infinitiu  o de gerundi. (Veure “Verb”).
 • Estil indirecte: canvis en  els temps verbals i en altres elements de   l'oració; amb verbs modals i amb verbs o fórmules que resumeixen la informació.

Noms i adjectius

 • Nom
  • El nombre: noms comptables plurals d'objectes amb dues parts (glasses)
  • Repàs dels noms que s'usen  només en plural (clothes, goods).
 • Adjectius i altres complements del nom
  • Repàs i ampliació dels  adjectius que s'usen  per expressar comparació the same as, similar to, different from.
  • Altres formes  de complements del nom: noun + noun (school uniform).

Determinats

 • Consolidació de l'ús  i omissió de l'article  determinat: amb last i next, en titulars de premsa.
 • Revisió i ampliació de determinants demostratius, possessius, indefinits, numerals, interrogatius, exclamatius: formes, posició i usos.

Pronoms

 • Consolidació de l'ordre dels  pronoms personals d'objecte..
 • Consolidació  dels    pronoms  reflexius:  myself,  yourself,  himself,  herself,  itself, ourselves, yourselves, themselves i recíprocs each other i one another. Ús emfàtic.
 • Revisió   i   ampliació   dels      pronoms   possessius,   demostratius,   interrogatius, exclamatius i indefinits

Verbs

 • La forma be not supposed to per expressar prohibició. La forma had better per advertir o convèncer.
 • Estil indirecte: Correlació de temps en  la transmissió d'informació  d'acord  amb  la situació de comunicació (She said [that] the design was ready and [that] she is going to bring it tomorrow).
 • Revisió de   la veu passiva dels  temps verbals del nivell (Veure “Oració”).
 • Revisió i ampliació de l'ús de l'infinitiu després d'adjectius i altres verbs.
 • Revisió i ampliació de l'ús  del gerundi: amb funció de nom, darrere de preposició, amb altres verbs.

Adverbis

 • Adverbis i locucions adverbials
 • Repàs dels adverbis: just, already, yet i still.
 • Adverbis per expressar coincidència, diferència, o acord i desacord en frases breus (Em too, Nor em, Em neither, Not em; I think sota, I hope not). Consolidació.

Enllaços

 • Conjuncions i Locucions Conjuntives
 • Subordinants: temporals before/after + -ing, while, until / till, since, as soon as, onze. Finals: contrast entre to + infinitiu i for + -ing; in  order [not] to. Causals: because of + nomeni; as; since, for this/that reason, that’s why, as a result. Condicionals: if, unless. Concesivas: although, though

Preoposicions

 • Revisió de les  preposicions i locucions prepositives més freqüents per expressar estat o moviment i temps. Altres preposicions i locucions prepositives per expressar estat o moviment (above, against, among, below, over, round, across, along, towards) i temps (by, through).
 • A.3 Continguts ortogràfics

Puntuació: punt i seguit, punt i aparti, coma, dos punts, punt i coma, punt interrogatiu, punt exclamatiu. Revisió i consolidació.

A.4 Continguts fònètics i fonològics

Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per a les  funcions comunicatives treballades en  els diferents tipus d'oracions. Entonació de “tag  questions”. Revisió i consolidació.

Accent d'intensitat  i reconeixement de les  síl·labes tòniques en formes simples i en compostos (window-shopping). Canvi de l'accent  d'intensitat  en nom i verb (a record, to record).

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

 • Valors, creences i actituds: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit del humor, referents artístic-culturals significatius.
 • Llenguatge corporal: Gestos i postures, proximitat i contacte visual.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

 • Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole.
 • Funcions o actes de parla fàctics i solidaris, que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal.
  • Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.
  • Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.
 • Tipologia textual:
  • Textos productius orals; converses d'àmbit personal, converses en llocs públics (botigues, consulta de / la metge, punts d'informació, etc.)

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs: introducció del tema; tematització.
 • Desenvolupament del discurs.
 • Conclusió del discurs: resum / recapitulació.
 • Manteniment i seguiment del discurs oral.
 • L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x