Activitats formatives

Comerç exterior

Data: 26/02/2020 al 22/07/2020
Preu: 515€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Altres
Termini d'inscripció: 27/01/2020
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Objectius

 • Aprofundir en el coneixement dels aspectes generals del comerç exterior.
 • Conèixer el funcionament de les importacions i dels mitjans de cobrament i pagament comunament utilitzats per a la seva liquidació.
 • Revisar els diferents riscos genèrics inherents al comerç exterior, així com les cobertures genèriques existents per a la seva minimització.

Programa

Visió global del Màrqueting Internacional

 • La internacionalització
 • Origen i evolució del màrqueting internacional
 • Orientació a el comerç exterior
 • Orientació a la venda en mercats exteriors
 • Aparició de l'orientació al Màrqueting Internacional
 • Estratègia global
 • Estratègies de màrqueting internacional
 • El futur del màrqueting internacional
 • El pla de màrqueting internacional
 • El Pla de Màrqueting Internacional i les seves etapes
 • El Pla de Màrqueting Internacional: 1a etapa
 • El Pla de Màrqueting Internacional: 2a, 3a i 4a etapa
 • Documentació

Contractació internacional

 • Comerç exterior
  • Operacions comercials genèriques
  • Operacions comercials exteriors
  • Aspectes previs a considerar
  • Els règims de comerç
  • L'Institut de Comerç Exterior Espanyol
  • Aplicació dels diferents règims
  • Règim Comercial d'Importació
  • Principals participants en el comerç exterior
  • Organismes oficials
  • Duanes
  • Agent de duanes
  • Documents comercials
  • Documents contractuals
  • L'arbitratge internacional
  • Documents gairebé contractuals
  • Comanda, Factura Proforma i Factura Comercial
  • Auto pràctica - Contractes
  • Documents de transport
  • Documents de transport II
  • Documents de transport III
  • Transport terrestre per carretera
  • La Carta de Port-CMR Internacional per Carretera
  • El quadern TIR
  • Transport terrestre per ferrocarril
  • Transport Marítim
  • Coneixement d'Embarcament Marítim Bill of Lading B / L
  • Coneixement d'Embarcament Marítim - Bill of Lading - B / L II
  • Una altra documentació de transport marítim
  • Transport Aeri
  • Transport Mixt
  • Auto pràctica - Contractes II
  • Detall de l'FBL
  • Documents d'assegurança
  • Documents d'assegurança II
  • Certificat d'Assegurança de Transport
  • Documents de verificació i control
  • Documents duaners
  • Certificat d'Origen
  • Certificat d'Origen II
  • Document Únic Administratiu (DUA)
  • Aparcament List
  • Auto pràctica - Contractes III
  • Incoterms
  • Incoterm: Grups o categories
  • Incoterm: Quadre resum
  • Incoterm: Clàusules
  • Test
  • Documentació
 • Contractes internacionals
  • Principals tipus de contractes internacionals
  • Contracte de compra-venda internacional
  • Compra-venda internacional: Marc Normatiu
  • Compra-venda internacional: contingut essencial del contracte
  • Compra-venda internacional: Objecte del contracte
  • Compra-venda internacional: Clàusules addicionals
  • Contracte de franquícia
  • Auto pràctica - Contractes franquícia
  • Contractes de transferència de tecnologia
  • Contracte de Leasing
  • Contracte de facturació
  • Contractes d'intermediació comercial
  • Contractes d'intermediació comercial II
  • Auto pràctica - Incoterm EXW
  • Contracte de Joint venture
  • Auto pràctica - Joint venture
  • Test
  • Documentació

Riscos i cobertures genèriques

 • Riscos genèrics
  • Introducció
  • Riscos genèrics
  • Riscos comercials
  • Riscos comercials II
  • Riscos de canvi, tipus d'interès i financer
  • El risc País
  • Risc polític o sobirà
  • Risc de transferència o administratiu
  • Índex de Beri
  • Qualificació
  • Altres formes de mesurar el risc país
  • El risc de canvi
  • Àmbits
  • Punt de vista empresarial
  • Finançament: Importacions i exportacions
  • El risc operacional
  • Conseqüències negatives
  • Departaments d'entitats financeres exposats a el risc
  • Risc operacional general
  • Risc operacional tècnic: Normativa
  • Test
  • Documentació
 • Cobertures genèriques
  • Cobertures genèriques
  • Cobertures genèriques II
  • L'assegurança de Crèdit a l'Exportació - SCE
  • Figures contractants
  • Operacions assegurables
  • Límit de les cobertures
  • El SCE per compte de l'Estat
  • Riscos assegurables
  • Riscos bàsics i especials
  • Riscos bàsics: De resolució de contracte
  • Riscos bàsics: De crèdit o impagament
  • Riscos bàsics: Risc polític
  • Risc bàsic: Riscos extraordinaris
  • Riscos especials i no assegurables
  • Cost de l'SCE
  • Auto pràctica - SCE
  • CESCE
  • Classes de pòlisses
  • Estratègies de cobertura de risc de canvi
  • Auto pràctica - Assegurances per Exportacions
  • L'assegurança de Canvi
  • Assegurança de canvi: d'importació i d'exportació
  • Forward: Ampliació
  • Establiment de el preu o canvi a futur
  • Auto pràctica - Risc de Canvi
  • Càlcul de el canvi a futur d'importació
  • Càlcul de el canvi a futur d'importació: Esquema operativa
  • Càlcul de el canvi a futur d'importació: Ampliació
  • Càlcul de el canvi a futur d'exportació
  • Càlcul de el canvi a futur d'exportació II
  • Expressió matemàtica de calcular el canvi a futur
  • Riscos per l'intermediari financer
  • Liquidació de l'assegurança de canvi
  • Cancel·lació anticipada l'assegurança de canvi
  • Incompliment de l'assegurança de canvi
  • Incompliment de l'assegurança de canvi II
  • Incompliment de l'assegurança de canvi III
  • Auto pràctica - Risc d'Interès
  • Test
  • Documentació
 • Riscos i cobertures en el comerç exterior
  • Operacions de comerç exterior
  • Coneixements i consideracions prèvies
  • Consideració dels objectius
  • Consideració de el marc polític, legal i econòmic
  • Consideració de el marc polític, legal i econòmic II
  • Consideracions respecte al pagament
  • Moment del pagament
  • Auto pràctica - Obligacions Contractuals
  • Mitjans o forma de pagament
  • Mitjans o forma de pagament II
  • Mitjans o forma de pagament III
  • Mitjans o forma de pagament IV
  • Mitjans o forma de pagament V
  • Mitjans o forma de pagament VI
  • Auto pràctica - Pagament en Exportacions
  • Riscos inherents a les operacions de comerç exterior
  • Importacions: Riscos
  • Importacions: Cobertures
  • Exportacions: Riscos i Cobertures
  • Auto pràctica - Riscos per al Importador
  • Test
  • Documentació

Mitjans de cobrament i / o pagament

 • Consideracions prèvies
  • Consideracions prèvies
  • Diferents formes de pagament
  • Formes de Pagament
  • Formes de Pagament II
  • Auto pràctica - Formes de pagament
  • Noves formes de pagament
  • Auto pràctica - Pagament a la bestreta
  • Auto pràctica - Cobrament documentari
  • Test
  • Documentació
 • Mitjans de cobrament i / o pagament nacionals i internacionals
  • Mitjans nacionals vs. mitjans internacionals
  • Bitllet de banc
  • Bitllet de banc II
  • Xec
  • Xec II
  • Xec personal
  • Xec personal: circuit operatiu
  • Xec personal II
  • Xec bancari
  • Xec bancari II
  • Transferència
  • Transferència II
  • Gir, Lletra, Pagaré
  • Gir, Lletra, Pagaré II
  • Crèdit documentari
  • Crèdit documentari II
  • Crèdit documentari III
  • Participants en el Crèdit documentari
  • Avantatges per als participants
  • Avantatges per als participants II
  • Auto pràctica - Pagament al comptat
  • Riscos per als participants
  • Auto pràctica - Pagament al comptat II
  • Funcions de el banc emissor
  • Funcions de el banc avisador
  • Sol·licitud d'emissió
  • Sol·licitud d'emissió II
  • Procés d'utilització
  • Esquema i seqüència: resum del procediment
  • Auto pràctica - Emissió de xecs
  • Formes de compliment
  • Tractament de documents amb discrepàncies
  • Classificació de crèdits documentaris
  • Modalitats segons el compromís del banc avisador
  • Modalitats segons la forma d'utilització, negociació o reemborsament
  • Modalitats segons la forma de cessió
  • Modalitats especials de crèdit documentari
  • Carta de crèdit comercial
  • Crèdit documentari rotatiu
  • Crèdits documentaris back to back
  • Crèdit documentari de garantia o contingència
  • Crèdit documentari de clàusula vermella
  • Crèdit documentari de clàusula verd
  • Auto pràctica - Crèdits documentaris
  • Cessió del Producte del Crèdit
  • Auto pràctica - Crèdits documentaris II
  • Operació Triangular
  • Operació Triangular II
  • Test
  • Documentació
 • Mitjans de cobrament i / o pagament internacionals
  • Mitjans internacionals
  • Auto pràctica - Mitjans de pagament internacionals
  • Ordre de pagament
  • Ordre de pagament simple
  • Ordre de pagament documentària
  • Ordre de pagament documentària II
  • Auto pràctica - Ordre de pagament documentària
  • Remesa documentaria contra acceptació
  • Remesa documentaria contra pagament
  • Auto pràctica - Remesa documentaria
  • Auto pràctica - Trust receipt
  • Test
  • Documentació
 • Riscos segons el mitjà de cobrament i / o pagament utilitzat
  • Mitjans de cobrament i / o pagament
  • Resum de riscos segons el mitjà utilitzat
  • Auto pràctica - Seguretat de cobrament
  • Auto pràctica - Remesa simple
  • Auto pràctica - Xec personal
  • Auto pràctica - Remeses simples
  • Test
  • Documentació

Finançament d'operacions i garanties internacionals

 • Finançaments bancaris de el comerç exterior
  • El finançament de el comerç exterior
  • Importacions
  • Finançament d'importacions
  • Auto pràctica - Finançament d'importacions
  • Finançament d'importacions a través d'entitat financera
  • Finançament en euros
  • Finançament en divises
  • Finançament en divises II
  • Riscos en el finançament d'importacions
  • Exportacions
  • Finançament d'exportacions
  • Auto pràctica - Finançament d'exportacions
  • Finançament d'exportacions a través d'entitat financera
  • Pre-finançament
  • Post-finançament
  • Finançament en euros
  • Finançament en divises
  • Finançament en divises II
  • Auto pràctica - Finançament en divises
  • Riscos en el finançament d'exportacions
  • Línies habituals de finançament bancari
  • Productes i serveis bancaris per al comerç exterior
  • Productes per a importacions
  • El confirming internacional
  • Auto pràctica - Confirmació Internacional
  • Productes per a exportacions
  • Post-financiaciones
  • La bestreta d'exportacions
  • Descompte o negociació d'efectes sobre l'estranger
  • Gestió / Presentació al cobrament d'efectes sobre l'estranger
  • Presentació al cobrament d'efectes sobre l'estranger en suport magnètic
  • Auto pràctica - Avançament d'exportacions
  • Test
  • Documentació
 • Finançament d'exportacions sense recurs
  • Finançaments sense recurs
  • Auto pràctica - Finançament sense recursos
  • Factoring internacional
  • Forfaiting
  • Forfaiting II
  • Auto pràctica - El Forfaiting
  • Auto pràctica - El Forfaiting: agents
  • Factoring de exportació vs. forfaiting
  • Test
  • Documentació
 • Crèdit oficial a l'exportació
  • Modalitats de crèdit oficial
  • Modalitats de crèdit oficial: característiques
  • El sistema CARI
  • Fons de Cooperació per a aigua i sanejament FCAS
  • Auto pràctica - Concessió d'ajuts
  • Auto pràctica - Crèdit FAD
  • Test
  • Documentació
 • Garanties bancàries internacionals
  • Garanties bancàries en comerç exterior
  • Formes de la Garantia
  • Auto pràctica - Garanties en el Comerç Internacional
  • Reglamentació
  • Nivells de Risc
  • Classes
  • Modalitats
  • Auto pràctica - Garanties exteriors i nacionals
  • Auto pràctica - Tipus de garanties bancàries internacionals
  • Test
  • Documentació
 • Mercats financers internacionals
  • Conceptes fonamentals
  • Conceptes fonamentals II
  • Els euromercats
  • Mercat interbancari
  • Els mercats de divises
  • Classes de mercats de divises
  • El mercat de divises a Espanya
  • Les divises
  • Operacions en el mercat de divises
  • Les operacions de termini es subdivideixen en:
  • Les operacions de termini es subdivideixen en: II
  • El tipus de canvi
  • El tipus de canvi al comptat Spot
  • El tipus de canvi a termini Forward
  • El tipus de canvi a termini Swap
  • Auto pràctica - El mercat financer
  • Operacions amb derivats: Futurs sobre divises
  • Opcions sobre divises
  • Auto pràctica - Tipus de mercats financers
  • Contracte d'opcions: tipologies
  • Funcions de canvi
  • Swaps de divises
  • Swaps de divises II
  • Auto pràctica - La moneda en les operacions internacionals
  • Test
  • Documentació 

Requisits tècnics

Per a un correcte funcionament de la plataforma es precisen les següents característiques mínimes:

 • Ordenador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Es recomana evitar Internet Explorer en la mesura del possible. Recomanem Google Chrome o Mozilla Firefox.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents als navegadors.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x