Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Comerç exterior

Preu: 385€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
Idioma: Castellà
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes

Visió global del màrqueting internacional

 • La internacionalització.
 • Origen i evolució del màrqueting internacional.
 • Orientació al comerç exterior.
 • Orientació a la venda en mercats exteriors.
 • Aparició de l'orientació al màrqueting internacional.
 • Estratègia global.
 • Estratègies de màrqueting internacional.
 • El futur del màrqueting internacional.
 • El pla de màrqueting internacional.
 • El pla de màrqueting internacional i les seves etapes.
 • El pla de Màrqueting internacional: 1a etapa.
 • El pla de Màrqueting internacional: 2a, 3a i 4a etapa.
 • Documentació.

Contractació internacional

 • Comerç exterior.
  • Operacions comercials genèriques.
  • Operacions comercials exteriors.
  • Aspectes previs a considerar.
  • Els règims de comerç.
  • L'Institut de Comerç Exterior Espanyol.
  • Aplicació dels diferents règims.
  • Règim comercial d'importació.
  • Principals participants en el comerç exterior.
  • Organismes oficials.
  • Duanes.
  • Agent de duanes.
  • Documents comercials.
  • Documents contractuals.
  • L'arbitratge internacional.
  • Documents gairebé contractuals.
  • Comanda, factura proforma i factura comercial.
  • Auto pràctica - contractes.
  • Documents de transport.
  • Documents de transport II.
  • Documents de transport III.
  • Transport terrestre per carretera.
  • La Carta de Port-CMR Internacional per Carretera.
  • El quadern TIR.
  • Transport terrestre per ferrocarril.
  • Transport marítim.
  • Coneixement d'Embarcament Marítim Bill of Lading B / L.
  • Coneixement d'Embarcament Marítim - Bill of Lading - B / L II.
  • Una altra documentació de transport marítim.
  • Transport aeri.
  • Transport mixt.
  • Auto pràctica - contractes II.
  • Detall del FBL.
  • Documents d'assegurança.
  • Documents d'assegurança II.
  • Certificat d'assegurança de transport.
  • Documents de verificació i control.
  • Documents duaners.
  • Certificat d'origen.
  • Certificat d'origen II.
  • Document Únic Administratiu (DUA).
  • Aparcament List.
  • Auto pràctica - contractes III.
  • Incoterms.
  • Incoterm: grups o categories.
  • Incoterm: quadre resum.
  • Incoterm: clàusules.
  • Test.
  • Documentació.
 • Contractes internacionals.
  • Principals tipus de contractes internacionals.
  • Contracte de compra-venda internacional.
  • Compra-venda internacional: marc normatiu.
  • Compra-venda internacional: contingut essencial del contracte.
  • Compra-venda internacional: objecte del contracte.
  • Compra-venda internacional: clàusules addicionals.
  • Contracte de franquícia.
  • Auto pràctica - contractes franquícia.
  • Contractes de transferència de tecnologia.
  • Contracte de Leasing.
  • Contracte de facturació.
  • Contractes d'intermediació comercial.
  • Contractes d'intermediació comercial II.
  • Auto pràctica - Incoterm EXW.
  • Contracte de Joint venture.
  • Auto pràctica - Joint venture.
  • Test.
  • Documentació.

Riscos i cobertures genèriques

 • Riscos genèrics.
  • Introducció.
  • Riscos genèrics.
  • Riscos comercials.
  • Riscos comercials II.
  • Riscos de canvi, tipus d'interès i financer.
  • El risc país.
  • Risc polític o sobirà.
  • Risc de transferència o administratiu.
  • Índex de Beri.
  • Qualificació.
  • Altres formes de mesurar el risc país.
  • El risc de canvi.
  • Àmbits.
  • Punt de vista empresarial.
  • Finançament: importacions i exportacions.
  • El risc operacional.
  • Conseqüències negatives.
  • Departaments d'entitats financeres exposats al risc.
  • Risc operacional general.
  • Risc operacional tècnic: normativa.
  • Test.
  • Documentació.
 • Cobertures genèriques.
  • Cobertures genèriques.
  • Cobertures genèriques II.
  • L'assegurança de crèdit a l'exportació - SCE.
  • Figures contractants.
  • Operacions assegurables.
  • Límit de les cobertures.
  • El SCE per compte de l'Estat.
  • Riscos assegurables.
  • Riscos bàsics i especials.
  • Riscos bàsics: de resolució de contracte.
  • Riscos bàsics: de crèdit o impagament.
  • Riscos bàsics: risc polític.
  • Risc bàsic: riscos extraordinaris.
  • Riscos especials i no assegurables.
  • Cost del SCE.
  • Auto pràctica - SCE.
  • CESCE.
  • Classes de pòlisses.
  • Estratègies de cobertura de risc de canvi.
  • Auto pràctica - assegurances per a exportacions.
  • L'assegurança de canvi.
  • Assegurança de canvi: d'importació i d'exportació.
  • Forward: ampliació.
  • Establiment del preu o canvi a futur.
  • Auto pràctica - risc de canvi.
  • Càlcul del canvi a futur d'importació.
  • Càlcul del canvi a futur d'importació: esquema operativa.
  • Càlcul del canvi a futur d'importació: ampliació.
  • Càlcul del canvi a futur d'exportació.
  • Càlcul del canvi a futur d'exportació II.
  • Expressió matemàtica de calcular el canvi a futur.
  • Riscos per a l'intermediari financer.
  • Liquidació de l'assegurança de canvi.
  • Cancel·lació anticipada de l'assegurança de canvi.
  • Incompliment de l'assegurança de canvi.
  • Incompliment de l'assegurança de canvi II.
  • Incompliment de l'assegurança de canvi III.
  • Auto pràctica - risc d'interès.
  • Test.
  • Documentació.
 • Riscos i cobertures en el comerç exterior.
  • Operacions de comerç exterior.
  • Coneixements i consideracions prèvies.
  • Consideració dels objectius.
  • Consideració del marc polític, legal i econòmic.
  • Consideració del marc polític, legal i econòmic II.
  • Consideracions respecte al pagament.
  • Moment del pagament.
  • Auto pràctica - obligacions contractuals.
  • Mitjans o forma de pagament.
  • Mitjans o forma de pagament II.
  • Mitjans o forma de pagament III.
  • Mitjans o forma de pagament IV.
  • Mitjans o forma de pagament V.
  • Mitjans o forma de pagament VI.
  • Auto pràctica - pagament en exportacions.
  • Riscos inherents a les operacions de comerç exterior.
  • Importacions: riscos.
  • Importacions: cobertures.
  • Exportacions: riscos i cobertures.
  • Auto pràctica - riscos per a l'importador.
  • Test.
  • Documentació.

Mitjans de cobrament i / o pagament

 • Consideracions prèvies.
  • Consideracions prèvies.
  • Diferents formes de pagament.
  • Formes de pagament.
  • Formes de pagament II.
  • Auto pràctica - formes de pagament.
  • Noves formes de pagament.
  • Auto pràctica - pagament a la bestreta.
  • Auto pràctica - cobrament documentari.
  • Test.
  • Documentació.
 • Mitjans de cobrament i / o pagament nacionals i internacionals.
  • Mitjans nacionals vs mitjans internacionals.
  • Bitllet de banc.
  • Bitllet de banc II.
  • Xec.
  • Xec II.
  • Xec personal.
  • Xec personal: circuit operatiu.
  • Xec personal II.
  • Xec bancari.
  • Xec bancari II.
  • Transferència.
  • Transferència II.
  • Gir, lletra, pagaré.
  • Gir, lletra, pagaré II.
  • Crèdit documentari.
  • Crèdit documentari II.
  • Crèdit documentari III.
  • Participants al crèdit documentari.
  • Avantatges pels participants.
  • Avantatges pels participants II.
  • Auto pràctica - pagament al comptat.
  • Riscos pels participants.
  • Auto pràctica - pagament al comptat II.
  • Funcions del banc emissor.
  • Funcions del banc avisador.
  • Sol·licitud d'emissió.
  • Sol·licitud d'emissió II.
  • Procés d'utilització.
  • Esquema i seqüència: resum del procediment.
  • Auto pràctica - emissió de xecs.
  • Formes de compliment.
  • Tractament de documents amb discrepàncies.
  • Classificació de crèdits documentaris.
  • Modalitats segons el compromís del banc avisador.
  • Modalitats segons la forma d'utilització, negociació o reemborsament.
  • Modalitats segons la forma de cessió.
  • Modalitats especials de crèdit documentari.
  • Carta de crèdit comercial.
  • Crèdit documentari rotatiu.
  • Crèdits documentaris back to back.
  • Crèdit documentari de garantia o contingència.
  • Crèdit documentari de clàusula vermella.
  • Crèdit documentari de clàusula verd.
  • Auto pràctica - crèdits documentaris.
  • Cessió del producte del crèdit.
  • Auto pràctica - crèdits documentaris II.
  • Operació triangular.
  • Operació triangular II.
  • Test.
  • Documentació.
 • Mitjans de cobrament i / o pagament internacionals.
  • Mitjans internacionals.
  • Auto pràctica - mitjans de pagament internacionals.
  • Ordre de pagament.
  • Ordre de pagament simple.
  • Ordre de pagament documentària.
  • Ordre de pagament documentària II.
  • Auto pràctica - ordre de pagament documentària.
  • Remesa documentària contra acceptació.
  • Remesa documentària contra pagament.
  • Auto pràctica - remesa documentaria.
  • Auto pràctica - trust receipt.
  • Test.
  • Documentació.
 • Riscos segons el mitjà de cobrament i / o pagament utilitzat.
  • Mitjans de cobrament i / o pagament.
  • Resum de riscos segons el mitjà utilitzat.
  • Auto pràctica - seguretat de cobrament.
  • Auto pràctica - remesa simple.
  • Auto pràctica - xec personal.
  • Auto pràctica - remeses simples.
  • Test.
  • Documentació.

Finançament d'operacions i garanties internacionals

 • Finançaments bancaris del comerç exterior.
  • El finançament del comerç exterior.
  • Importacions.
  • Finançament d'importacions.
  • Auto pràctica - finançament d'importacions.
  • Finançament d'importacions a través de l'entitat financera.
  • Finançament en euros.
  • Finançament en divises.
  • Finançament en divises II.
  • Riscos en el finançament d'importacions.
  • Exportacions.
  • Finançament d'exportacions.
  • Auto pràctica - Finançament d'exportacions.
  • Finançament d'exportacions a través d'entitat financera.
  • Pre-finançament.
  • Post-finançament.
  • Finançament en euros.
  • Finançament en divises.
  • Finançament en divises II.
  • Auto pràctica - finançament en divises.
  • Riscos en el finançament d'exportacions.
  • Línies habituals de finançament bancari.
  • Productes i serveis bancaris pel comerç exterior.
  • Productes per a importacions.
  • El confirming internacional.
  • Auto pràctica - confirmació internacional.
  • Productes per a exportacions.
  • Post-financiacions.
  • La bestreta d'exportacions.
  • Descompte o negociació d'efectes sobre l'estranger.
  • Gestió / presentació al cobrament d'efectes sobre l'estranger.
  • Presentació al cobrament d'efectes sobre l'estranger en suport magnètic.
  • Auto pràctica - avançament d'exportacions.
  • Test.
  • Documentació.
 • Finançament d'exportacions sense recurs.
  • Finançaments sense recurs.
  • Auto pràctica - finançament sense recursos.
  • Factoring internacional.
  • Forfaiting.
  • Forfaiting II.
  • Auto pràctica - el forfaiting.
  • Auto pràctica - el forfaiting: agents.
  • Factoring de exportació vs forfaiting.
  • Text.
  • Documentació.
 • Crèdit oficial a l'exportació.
  • Modalitats de crèdit oficial.
  • Modalitats de crèdit oficial: característiques.
  • El sistema CARI.
  • Fons de cooperació per a aigua i sanejament FCAS.
  • Auto pràctica - concessió d'ajuts.
  • Auto pràctica - crèdit FAD.
  • Text.
  • Documentació.
 • Garanties bancàries internacionals.
  • Garanties bancàries en comerç exterior.
  • Formes de la garantia.
  • Auto pràctica - garanties en el comerç internacional.
  • Reglementació.
  • Nivells de risc.
  • Classes.
  • Modalitats.
  • Auto pràctica - garanties exteriors i nacionals.
  • Auto pràctica - tipus de garanties bancàries internacionals.
  • Text.
  • Documentació.
 • Mercats financers internacionals.
  • Conceptes fonamentals.
  • Conceptes fonamentals II.
  • Els euromercats.
  • Mercat interbancari.
  • Els mercats de divises.
  • Classes de mercats de divises.
  • El mercat de divises a Espanya.
  • Les divises.
  • Operacions en el mercat de divises.
  • El tipus de canvi.
  • El tipus de canvi al comptat Spot.
  • El tipus de canvi a termini Forward.
  • El tipus de canvi a termini Swap.
  • Auto pràctica - el mercat financer.
  • Operacions amb derivats: futurs sobre divises.
  • Opcions sobre divises.
  • Auto pràctica - tipus de mercats financers.
  • Contracte d'opcions: tipologies.
  • Funcions de canvi.
  • Swaps de divises.
  • Swaps de divises II.
  • Auto pràctica - la moneda en les operacions internacionals.
  • Test.
  • Documentació.
 • Professionals que es dediquin a la comercialització i vulguin adquirir coneixements sobre el comerç exterior.
 • Persones que vulguin conèixer els aspectes generals del comerç exterior.
 • Aprofundir en el coneixement dels aspectes generals del comerç exterior.
 • Conèixer el funcionament de les importacions i dels mitjans de cobrament i pagament comunament utilitzats per a la seva liquidació.
 • Revisar els diferents riscos genèrics inherents al comerç exterior, així com les cobertures genèriques existents per a la seva minimització.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer, es recomana Google Chrome o Mozilla Firefox
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

Gestió del comerç exterior (CEX)
Preu: 550€
Durada: 120 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Mitjans de pagament en el comerç internacional
Preu: 165€
Durada: 12 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Política aranzelària i duanera i fiscalitat internacional a partir del C.A.U.
Preu: 350€ (239,25€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Incoterms 2020 com a llenguatge del comerç exterior. Actualització i criteris d’utilització
Preu: 170€
Durada: 15 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Tot el què has de saber del comerç internacional en 40 casos pràctics
Preu: 280€
Durada: 20 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Com cobrar i finançar les operacions de comerç internacional
Preu: 220€
Durada: 15 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
CAU i OEA: la nova normativa duanera de la Unió Europea
Preu: 260€
Durada: 20 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Logística internacional i incoterms
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Riscos, mitjans de pagament, finançament i contractació internacional
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya