Carregant web FCAC

Transparència

 

Consell Rector

L’exercici del càrrec de conseller no dóna dret a retribució d’acord amb allò disposat a l’article 39 dels Estatuts Socials de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC). Les despeses i perjudicis ocasionats per l’exercici de l’esmentat càrrec es compensen, sent reemborsats de les despeses derivades de l’exercici del càrrec, degudament justificades. Es disposa, a més, d’una pòlissa d’assegurança d’accidents, atesa la mobilitat.

Les entitats associades a la FCAC que tenen representants a Consell Rector no disposen de cap avantatge social del qual no disposin també la resta de socis de la Federació.

Aplicació d’ajuts o subvencions

Les bases del funcionament democràtic es troben en el respecte als estatuts, així com en un estil directiu i organitzatiu que aporti la informació de manera transparent i fomenti la participació activa. La transparència ha de ser un dels valors instrumentals clau en la manera de fer de la FCAC i ha de prendre cos tant en la rendició de comptes estructurada com en el funcionament quotidià. Estructurar els millors mecanismes que, segons les necessitats de cada moment i capacitats pròpies, puguin portar a la pràctica l’exercici de la transparència. Disposar de registres que permetin que qualsevol transacció econòmica quedi perfectament identificada, incloses les subvencions i els ajuts.

Els ajuts o subvencions obtinguts, tant públics com privats, hauran de ser destinats únicament i exclusivament a aquelles finalitats per a les quals han estat concedides. En aquest marc, tant la sol·licitud de l’ajut com la corresponent justificació de despeses, es portarà a terme d’acord amb el que es preveu a la Llei General de Subvencions i/o a la convocatòria específica, de manera estricta i professional. En aquest sentit, la FCAC portarà a terme les accions informatives i formatives que es considerin necessàries per fer-se una correcta gestió dels ajuts o subvencions.

Personal laboral

Referent a la plantilla (a 31 de desembre de 2022), hi ha 51 persones contractades: 13 homes i 38 dones. La Federació té contractades dues persones amb un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%.

La FCAC té implementat un Pla d’Igualtat d’Oportunitats. Hi ha tres representants dels treballadors i treballadores a l’oficina de Barcelona i un representant a l’oficina de Lleida. Es contempla que les contractacions tinguin un caràcter obert i es regeixin pel Conveni Sectorial d’Oficines i Despatxos.

 

 

 

Convenis

Auditoria

Els comptes de la FCAC s’auditen anualment i es posen a disposició de les entitats associades, juntament amb el corresponent informe d’auditoria i els informes dels interventors de comptes nomenats per les entitats associades.

Els informes d’auditoria dels exercicis contemplats en aquesta informació no contenen cap salvetat. Els informes dels interventors de comptes són favorables, s’han aprovat en les corresponents assemblees generals de l’entitat i han estat inscrits al Registre de Cooperatives. L'auditoria de comptes anuals 2022 es pot consultar en aquest enllaç.

 

 

Registre de Grups d’Interès

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya