Carregant web FCAC

Principals institucions

 

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

És l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals que permet que el cooperativisme participi en l’emissió de dictàmens preceptius, no vinculants i previs a la tramitació de normatives d’aquests àmbits. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya compta amb una de les dues places de representació de CoopCat en aquest organisme.

Associació Economia Social Catalunya (AESCAT)

És l’organització que agrupa les principals plataformes de representació de l’economia social a Catalunya, des de cooperatives a entitats i empreses del tercer sector, mutualitats i altres iniciatives de l’economia solidària. Sota la presidència de CoopCat, s’està impulsant l’aprovació d’un marc jurídic de l’economia social a Catalunya i es promou un itinerari formatiu per a l’alumnat de segon cicle d’Educació Secundària.

Taula Agrària

Liderada pel Departament d’Agricultura, és el fòrum de màxima interlocució del sector agroalimentari en qüestions relacionades amb polítiques públiques. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya participa en tots els debats que marquen l’acció de govern, des de l’exercici de les activitats agrícoles i ramaderes a la diversificació de l’activitat econòmica del món rural, formació professional del sector agrari, millora de la competitivitat de les explotacions, fiscalitat, assegurances, valor afegit dels productes o repercussions de polítiques europees.

Consell Català de l’Alimentació

Adscrit al Departament d’Agricultura, és l'òrgan de participació i col·laboració, de debat i assessorament, consulta i proposta en matèria d'agroalimentació i preveu posar les bases d'una nova política alimentària de país basada en la producció local d'aliments i la gestió sostenible del medi.

Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 de Catalunya

Té com a objectiu principal analitzar la seva implementació perquè es realitzi de forma adequada d’acord amb la normativa d’aplicació, dur un seguiment dels seus resultats, de l’eficàcia de la seva execució i, si s’escau, esmenar els possibles problemes i incidències que se’n derivin.

Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua

És l'òrgan d'assessorament de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de participació en l'elaboració dels instruments de la planificació hidrològica. La seva valoració, dictamen i aportacions són prèvies a la presa de decisions del Govern en matèria de planificació de la gestió de les masses d’aigua.

Consell de Protecció de la Natura

És l'òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del paisatge creat per la Llei 12/1985 d'Espais Naturals amb l'objectiu d'assolir la conservació, i, si s'escau, la millora de la diversitat, la riquesa i la productivitat dels sistemes naturals de Catalunya, en el marc de la protecció del medi ambient i de l'ordenació racional i equilibrada del territori.

Comissió Directora de Seguretat Alimentària

És l’òrgan directiu per als temes específics d’avaluació i comunicació dels beneficis i els riscs en seguretat alimentària de l’Agència responsable en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya. Les seves funcions principals són informar sobre la proposta de Pla de Seguretat Alimentària, aprovar l’actuació sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, aprovar els criteris per a la comunicació en l’àmbit de la seguretat alimentària, recomanar actuacions i analitzar i proposar les accions que s’han d’emprendre a partir dels dictàmens científics.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya