Destaquem

Ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries

16/04/2020

* Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.
 

 

 

Es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2020.
 

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix fins el divendres 15 de maig de 2020 inclòs, i computa des de l’endemà de la publicació de la convocatòria de l’ajut al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir des del 9 d’abril de 2020.
 

Termini per executar les actuacions

El termini per executar les actuacions (que inclou, data de factura i data de pagament de la mateixa) està condicionat a l’anualitat de realització de les actuacions, i per aquesta anualitat 2020 són a partir de la data de la sol·licitud i fins l’1 de novembre de 2020.
 

Termini per justificar les actuacions

Per a l’anualitat 2020: fins el 10 de novembre de 2020.
 

Pressupost assignat en aquesta convocatòria

Els ajuts que preveu aquesta Resolució són a càrrec de la partida pressupostària D/770000300/6130/0000 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'anualitat 2020, dotada amb un import màxim d'1.000.000 d'euros.

En el supòsit que el DARP pugui disposar de recursos econòmics addicionals, les quanties establertes en el paràgraf anterior podran ampliar-se d'acord amb el procediment previst a l'article 36.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 

Tramitació de la sol·licitud

Les sol·licituds s’han de realitzar de forma telemàtica i ja no es podrà fer en format paper. També cal indicar que s’ha de presentar una sol·licitud per cada una de les línies que es presenti sol·licitud.

Per això és imprescindible que disposeu de signatura electrònica de la cooperativa; si ja en disposeu, cal comprovar la seva vigència per evitar incidència de darrera hora.

 

A continuació, us recordem la informació relativa a les bases reguladores dels ajuts (Ordre ARP/121/2017, de 13 de juny):
 

 • OBJECTE DELS AJUTS

El foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor de la incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, així com potenciar les zones rurals i a facilitar el seu desenvolupament, amb l’adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que augmentin la seva competitivitat.
 

 • ENTITATS BENEFICIÀRIES

Cooperatives agràries dedicades a la transformació i comercialització de productes agraris constituïdes legalment i les entitats associatives agràries de caràcter agroalimentari que sota la fórmula jurídica de cooperativa, societat agrària de transformació o societat mercantil, estiguin formades o participades per entitats associatives agràries, majoritàriament en més del 50% del capital social per cooperatives agràries d’aquestes característiques.
 

 • ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Les actuacions subvencionables s’agrupen en 5 mesures que expliquem a continuació.

Cal tenir en compte que només poden ser aquelles realitzades després de la creació i publicació del règim d’ajuts corresponent, és a dir, a partir de la publicació de l’ordre al DOGC.

Processos d’Integració Cooperativa

Línia dirigida a consolidar processos d’integració de cooperatives agràries per fusió per constitució o fusió per absorció, o per la creació de noves agrupacions de productors reconegudes oficialment que constitueixin noves plataformes de comercialització.

Les despeses subvencionables:

 • Lloguer dels locals apropiats.
 • Adquisició d’equips d’oficina, inclosos ordinadors i programes informàtics.
 • Personal administratiu.
 • Despeses generals.
 • Honoraris d’advocats i taxes administratives.
 • En el cas de compra de locals, les despeses subvencionables es limitaran a les de lloguer a preus de mercat.

Tipus i quantia dels ajuts: caràcter temporal i decreixent en un període màxim de cinc anys, amb una quantitat fixada que s’abona en tres trams anuals posteriors al reconeixement de la nova entitat segons el pla d’empresa presentat, amb un ajut màxim del 100% de les despeses subvencionables, d’acord amb el barem següent:
 

 Volum de facturació previst per la nova entitat

 1a. anualitat

 2a. anualitat

 3a .anualitat

 Menys de 2M€

 60.000€

 50.000€

 40.000€

 De 2M€ a 5M€

 100.000€

 80.000€

 60.000€

 De 5M€ a 10M€

 125.000€

 100.000€

 75.000€

 De 10M€ a 25M€

 150.000€

 125.000€

 100.000€

 Més de 25M€

 200.000€

 160.000€

 120.000€


Serveis de Consultoria Externa

 • Estudis previs preparatoris per a futurs processos d’integració cooperativa.
 • Estudis de mercat.
 • Concepció i disseny de productes.
 • Protecció del medi ambient.
 • Diagnosi dels llocs de treball.
 • Selecció de personal.
 • Adequació de càrregues i reducció de costos.
 • Estudis de viabilitat d’inversions.
 • Despeses lligades a la preparació de sol·licituds per al reconeixement dels règims de qualitat.

Quantia d’ajut: màxim del 50% amb un límit de subvenció de 20.000€ per servei de consultoria.

Participació en Fires Comercials. Ajut per a la participació en fires comercials

Són subvencionables les despeses de lloguer, muntatge i gestió de l’estand d’exposició per la participació en qualsevol fira o exposició.

Quantia d’ajut: màxim el 50% de la despesa subvencionable.

Inversions. Són subvencionables:

 • La construcció, adquisició o millora de béns immobles.
 • Adquisició per compra de maquinària i d’equips fins al seu valor de mercat.
 • Les despeses generals lligades a les inversions indicades, com els honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors i els honoraris relatius a l’assessorament sobre sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.
 • L’adquisició o desenvolupament de programes informàtics i l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades.

Quantia d’ajut: màxim del 40% de la inversió subvencionable. En el cas d’una inversió vinculada a una fusió s’incrementa fins un màxim del 60% de la inversió subvencionable.

Contractació de Personal Qualificat

Ajut per les despeses de contractació (indefinida) de personal especialitzat en els àmbits tècnic, comercial, econòmic i comptable, que tinguin com a objectiu la introducció d’innovacions en matèria de processos i organització.

Tipus i quantia d’ajut: aquests de caràcter temporal amb una durada màxima dels tres primers anys des de la introducció d’innovacions en els processos i l’organització, amb una subvenció màxima del 50% i límit de 45.000,00 euros/any per lloc de treball.
 

ALGUNS DELS REQUISISTS A COMPLIR

 • La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada, ha de ser de 3.000,00 euros.
 • El percentatge mínim d’execució del projecte ha de ser del 60% del pressupost aprovat.
   

Altres destacats:

Tret de sortida a “Molt fans del que és nostre”
Tret de sortida a “Molt fans del que és nostre” 02/07/2020 En un acte celebrat avui, al restaurant la Boscana de Bellvís, PROVACUNO presenta la nova campanya de promoció de la carn de vedella Amb el lema “Molt fans del que és nostre”, la Interprofessional del boví presenta avui oficialment la...
Coronavirus - Fase de represa: implicacions per a les cooperatives agràries
Coronavirus - Fase de represa: implicacions per a les cooperatives agràries 23/06/2020 * Donada la situació d’estat d’alarma que hem viscut a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en...
Coronavirus - Fases 2 i 3 de la desescalada: implicacions per a les cooperatives agràries
Coronavirus - Fases 2 i 3 de la desescalada: implicacions per a les cooperatives agràries 08/06/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   La publicació...
Bon rendiment de la intercooperació des d’AGROCAT
Bon rendiment de la intercooperació des d’AGROCAT 28/05/2020 A l’agost del 2018 Agropecuària Catalana, SCCL va establir un conveni d’intercooperació amb la cooperativa Agrària de Miralcamp, SCCL, dins el marc dels ajuts per ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i...
Coronavirus - Aixecament de la suspensió dels terminis administratius i processals
Coronavirus - Aixecament de la suspensió dels terminis administratius i processals 27/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   El RD 463/2020,...
Coronavirus - Actualització de les guies de les fases 1 i 2 de la desescalada i pròrroga de l'estat d'alarma
Coronavirus - Actualització de les guies de les fases 1 i 2 de la desescalada i pròrroga de l'estat d'alarma 26/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   S’ha publicat...
Coronavirus - Decret Llei 19/2020. Assemblees generals, consells rectors, càrrecs i legalització de llibres de les cooperatives catalanes
Coronavirus - Decret Llei 19/2020. Assemblees generals, consells rectors, càrrecs i legalització de llibres de les cooperatives catalanes 21/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   El Govern de la...
Coronavirus - Ús obligatori de mascareta
Coronavirus - Ús obligatori de mascareta 20/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   Avui s’ha...
Coronavirus - Mesures socials en defensa de l'ocupació
Coronavirus - Mesures socials en defensa de l'ocupació 13/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   El propòsit...
Coronavirus - Fase 1 de la desescalada: quins canvis afecten les cooperatives agràries?
Coronavirus - Fase 1 de la desescalada: quins canvis afecten les cooperatives agràries? 12/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   La publicació...
Coronavirus - Modificació de terminis de procediments en matèria de subvencions del DARP
Coronavirus - Modificació de terminis de procediments en matèria de subvencions del DARP 07/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   El 30...
Coronavirus - Quins canvis en l’estat d’alarma afecten a les cooperatives agràries?
Coronavirus - Quins canvis en l’estat d’alarma afecten a les cooperatives agràries? 05/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en...
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x