Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Anàlisi i reducció de costos

Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes

La comptabilitat interna

 • Concepte de comptabilitat d’empresa i tipus de comptabilitat.
 • Diferències entre la comptabilitat externa i la interna.
 • Transaccions que estudia la comptabilitat de costos i sèrie de comptes per a la seva captació.

Cicle econòmic-intern de l’empresa. Assignació i aplicació del cost

 • Concepte i classes de costos.
 • Costos necessaris enfront de costos no necessaris.
 • Costos fixes i costos variables: classes.
 • El cicle econòmic tècnic o intern de l’empresa. Generació del cost.
 • Models d’assignació de costos. Costos complets i costos parcials.
 • Captació dels sistemes de costos.

Cost dels factors productius

 • El cost dels aprovisionaments, consum de materials, subministres i serveis exteriors.
 • Valoració del consum del factor treball: mà d’obra directa i indirecta.
 • Criteris d’amortització i altres costos de l’equip productiu.
 • Costos d’oportunitat.

Càlcul de centres de costos

 • Concepte i classes de centres de cost.
 • Estadística dels costos.
 • Liquidació interna o redistribució dels centes de cost.

Càlcul de portadors de costos

 • Concepte i classes de portadors de costos.
 • Estructura i composició del cost d’empresa.
 • Mètodes de càlcul de portadors.

El resultat intern i sistemes de costos històrics

 • Resultat i rendiment a l’empresa.
 • El resultat intern global i diferenciat.
 • Sistemes de comptabilitat a costos històrics.

La planificació econòmica i pressupostos

 • Introducció a la planificació econòmica.
 • Classes de pressupostos.
 • Pressupostos operatius o d’explotació.
 • Pressupostos de capital i de tresoreria.

Sistemas de costos predeterminats

 • Especial referència al model de costos estàndard.
 • Introducció als sistemes de costos predeterminats.
 • El cost estàndard: classes i determinació.
 • Càlcul de les desviacions tècniques i econòmiques.
 • Captació comptable de les desviacions als sistemes estàndard.
 • Model de costos estàndard.

Sistema de comptabilitat de costos per seccions

 • Costos per comandes i costos per seccions.
 • Resultat i rendiment intern.
 • Model de costos per seccions: preu per imputació de materials i cost prospectiu de producció, càlcul de les desviacions.
 • El resultat intern en un sistema de costos per seccions.

Sistema de comptabilitat de costos. Direct-cost

 • Sistemes de costos parcials.
 • Mètode de direct-cost simple.
 • Mètode de direct-cost complex.
 • Anàlisi del llindar de rendibilitat.

Sistema de comptabilitat de costos. ABC

 • Fonaments del model ABC: concepte de l’activitat i classes.
 • Els inductors de costos.
 • Metodologia del model ABC.
 • El procés de gestió de les activitats: l’ABM.
 • Persones que tinguin contacte amb la gestió de l’empresa, com poden ser gerents, responsables financers i administratius, caps de producció i de comptabilitat, etc.
 • Professionals que tinguin assignades funcions de control de costos.
 • Qualsevol persona que estigui interessada en la temàtica del curs.
 • Gestionar correctament els costos de l’empresa, a través de la comptabilitat interna, coneixent tant els elements que formen els costos com els seus plantejaments.
 • Prendre les decisions empresarials més adequades per a la planificació i control de la gestió dels costos i de les activitats o tasques que es realitzen a l’empresa.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer, es recomana Google Chrome o Mozilla Firefox.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció comptable
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Supòsits casos comptables
Preu: 730€ (668,25€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya