Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Iniciació a les finances

Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes

Introducció

 • La comptabilitat.
 • El patrimoni empresarial.
 • Els comptes a l’empresa.

Balanç de situació

 • L’inventari.
 • El balanç de situació.
 • L’estructura del balanç de situació.
 • Situacions patrimonials.
 • El compte de pèrdua i guanys.
 • L’estat de canvis en el Patrimoni Net.
 • L’estat de fluxos d’efectiu.
 • La memòria.

Cicle comptable

 • Cicle comptable.
 • Introducció.
 • Llibre diari.
 • El llibre major.
 • Llibre de balanços.
 • Tancament dels comptes.
 • Pla General Comptable (PGC 2008).
 • Comptes anuals i quadre de comptes.
 • Normes de registre i valoració.

Compte de pèrdues i guanys

 • Introducció.
 • Balanç i memòria.
 • Compte de pèrdues i guanys.
 • Estat de canvis en el Patrimoni Net (ECPN).
 • Estat de fluxos d’efectiu (EFE).

Anàlisi de la informació econòmica - financera

 • Introducció.
 • Anàlisi patrimonial.
 • Anàlisi financer.
 • Anàlisi a curt termini.
 • Període mitjà de maduració (PMM).
 • Fons de maniobra.
 • Ratis.
 • Anàlisi econòmic.

Comptabilitat de costos

 • Comptabilitat de cost enfront a comptabilitat general.
 • Diferència entre despesa, cost, pagament i inversió.
 • Classificació dels costos.
 • Models de costos.
 • Anàlisi del punt d’equilibri.
 • Anàlisi cost-volum-benefici.

Finançament

 • Introducció.
 • Recursos financers.
 • Origen dels recursos financers.
 • Autofinançament.
 • Avantatges i inconvenients de l’autofinançament.
 • Fons d’amortització.
 • Finançament extern a llarg termini.
 • Préstec.
 • Crèdit.
 • Emprèstits d’obligacions.
 • Leasing.
 • Renting.
 • Finançament extern a curt termini.
 • Préstec a curt termini.
 • Pòlissa de crèdit.
 • Crèdit comercial.
 • Descompte comercial i descompte financer.
 • Factoring.
 • Societats de garantia recíproca.
 • Ajudes i subvencions.
 • Finançament dels actius i inversions.
 • Mètodes d’avaluació i decisió d’Inversions.
 • Tècnics no financers i qualsevol persona interessada en el maneig del llenguatge financer i dels seus principals instruments d’informació i control.
 • Entendre els conceptes clau de les finances d’una empresa.
 • Descriure els principals conceptes comptables i els elements més destacats del Pla General Comptable.
 • Interpretar i analitzar la informació econòmico - financera com a base per a la presa de decisions.
 • Conèixer els productes financers i les diferents vies de finançament de l’empresa.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció comptable
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Supòsits casos comptables
Preu: 730€ (668,25€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya