Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Prevenció i gestió de la morositat i del recobrament - Empreses

Data: 06/10/2021 al 03/12/2021
Preu: 235€ (148,50€ bonificables)
Durada: 20 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes

Documentació de les operacions comercials i els documents del cobrament

 • Introducció.
 • La necessitat de documentar les operacions comercials.
 • La comanda.
 • L’albarà d’entrega.
 • La factura.
 • El contracte.
 • Les condicions generales de venda.
 • Títols canviaris per a reforçar el dret de crèdit.
 • Comparació entre els principals mitjans de cobrament.
 • Comparació entre els principals mitjans de cobrament - Ampliació.
 • Test.

Garanties addicionals per a reforçar el dret a cobrar

 • Les garanties per a reforçar el dret a cobrar.
 • Les fiances bancàries.
 • Les finances mercantils.
 • Els títols canviaris avalats pel banc.
 • Les garanties hipotecaries.
 • Test.

Política de crèdit i estratègia de riscos

 • Importància de desenvolupar una bona política de crèdit.
 • Avantatges de tenir definida una política de crèdits.
 • Les comeses del departament i de les polítiques de crèdits.
 • Recomanacions per a una bona política de crèdits.
 • Recomanacions per a una bona política de crèdit II.
 • Política de crèdit i estratègia de riscos.
 • Tipus de polítiques de crèdit.
 • Test.

Fonts d’informació sobre els clients

 • Fonts d’Informacion sobre els clients.
 • Fonts d’informació sobre els clientes II.
 • Test.

Anàlisi d’un futur client

 • Anàlisi d’un futur client.
 • Anàlisi d’un futur client II.
 • Anàlisi d’un futur client III.
 • Anàlisi d’un futur client IV.
 • Test.

La concessió de crèdits als clients

 • Risc creditici.
 • Qüestions fonamentals  en la gestió de crèdit a clients (I).
 • Qüestions fonamentals en la gestió de crèdit a clients (II).
 • Test.

El límit de risc en el crèdit al client

 • El límit risc.
 • El límit risc II.
 • El límit risc III.
 • Terminis de pagament flexibles.
 • L’assignació d’un rating als clients.
 • Test.

El control dels comptes del client

 • La gestió de control de factures pro-activa.
 • Històric del comportament de pagament dels clients.
 • Revisió periòdica de la solvència dels clients.
 • El control dels comptes per cobrar.
 • L’enviament d’extractes de comptes.
 • La comprovació rutinària de les direccions dels clients.
 • El control permanent del període mitjà de cobrament.
 • El control de clients sota vigilància.
 • Interessos de demora i costos administratius de recuperació.
 • Test.

Les característiques dels morosos professionals i les seves estratègies habituals

 • Les excuses universals del morós professional.
 • Les estratègies que utilitza el morós professional (I).
 • Les estratègies que utilitza el morós professional (II).
 • Test.

Les tècniques del recobrament

 • El recobrament dels impagats empresarials.
 • Disseny dels processos específics de recobrament.
 • Començar la gestió de cobrament amb una major anticipació.
 • Recopilar Información sobre el deutor.
 • Personalitzar cada cas segons les característiques de l’impagat.
 • Negociar cara a cara una solució pragmàtica.
 • Acudir a professionals de la recuperació.
 • Test.

Fases de la gestió de recobrament

 • L’impagat i la seva classificació.
 • Dissenyar els processos específics de telecobrament.
 • La fase de precontenciós.
 • La fase de contenciós.
 • Test.

Recomanacions generals per a la negociació amb el morós

 • Recomanacions per a la negociació amb el morós.
 • Recomanacions per a la negociació amb el morós II.
 • Recomanacions per a la negociació amb el morós III.
 • Recomanacions per a la negociació amb el morós IV.
 • Recomanacions per a la negociació amb el morós V.
 • Test.

La llei concursal

 • La Llei concursal.
 • Persones relacionades.
 • Efectes de la declaració del concurs.
 • Efectes de la declaració del concurs II.
 • Esquema del procediment concursal ordinari.
 • Refinançaments  i accions de reintegració.
 • Test.

Cas pràctic

 • Introducció.
 • Roleplay.
 • Conclusió.

Test Final

Annex documentació

 • Directors/es de crèdits i cobraments.
 • Directors/es financers/es, de riscos, de tresoreria, etc.
 • Responsables del departament comercial i d'administració.
 • Qualsevol persona amb responsabilitats en matèria de cobraments i reclamació d’impagats dins l'empresa.
 • Conèixer els mitjans i tècniques per a prevenir la morositat i gestionar de forma eficient el cobrament a clients, evitant l’excessiu cost financer que comporta aquest tipus d’inversió.
 • Considerar la prevenció de la morositat, como una tècnica de seguiment creditici aplicada als clients.
 • Saber com utilitzar la informació externa, en els aspectes qualitatius i quantitatius, en base a la nostra cartera de clients.
 • Com fer un seguiment a través dels estats financers i dades econòmiques.
 • Aplicar tècniques de prevenció i seguiment en les operacions que generen risc per a l’empresa.
 • Conèixer els elements d’èxit i fracàs de les empreses mitjançant tècniques de seguiment.
 • Interpretar les senyals d’alerta dels nostres clients, en base al seu posicionament creditici.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer, es recomana Google Chrome o Mozilla Firefox
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 270€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 650€ (554,40€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Casos pràctics comptables
Preu: 770€ (712,80€ bonificables)
Durada: 108 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 550€ (519,75 € bonificables)
Durada: 70 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de