Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Comptabilitat financera

Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
Idioma: Català, Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes

És imprescindibletenir coneixements sobre la comptabilitat  i ser capaç d'entendre i calcular el tipus d'interès efectiu d'una operació financera.

El marc normatiu de la comptabilitat a Espanya

  • La normativa comptable espanyola i la reforma comptable de la Unió Europea.
  • Estructura del Pla general de comptabilitat.
  • El marc conceptual de la comptabilitat.

Desenvolupament de les normes de valoració de la inversió en actius no corrents

  • Immobilitzat material.
  • Immobilitzat intangible.
  • Inversions immobiliàries.
  • Actius no corrents mantinguts per a la venda.

Desenvolupament de les normes de valoració dels actius i passius financers (en queden exclosos els relatius al tràfic mercantil)

  • Concepte i classificació comptable dels instruments financers.
  • Passius financers.
  • Actius financers.

Desenvolupament de les normes de valoració del patrimoni net, provisions i contingències

  • Patrimoni net.
  • Provisions i contingències.

Desenvolupament de les normes de valoració dels ingressos, despeses, deutors, creditors i impostos

  • Resultat, ingressos i despeses.
  • Tractament comptable de l'impost sobre beneficis.
  • Deutors i creditors corrents.
  • Transaccions en moneda estrangera.
  • Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni.
  • L'impost sobre el valor afegit.

Presentació de la informació. Els estats financers

  • Normes comunes d'elaboració dels comptes anuals.
  • La memòria.
  • El balanç.
  • Compte de pèrdues i guanys.
  • Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN).
  • Estat de fluxos d'efectiu (EFE).
  • Directors d’empreses.
  • Responsables de l’àrea d’Administració.
  • Treballadors dels departaments d’administració i comptabilitat.
  • Qualsevol persona interessada en adquirir els coneixements i tècniques necessàries per a portar a terme la comptabilitat financera d’una empresa.
  • Conèixer què és i què representa el Pla general de comptabilitat.
  • Aprendre i comprendre el marc conceptual de la comptabilitat.
  • Conèixer les normes de registre i valoració que conté el Pla general de comptabilitat.
  • Desenvolupar les operacions comptables emprades per a presentar la constitució de les societats mercantils, i també les que són necessàries per a comptabilitzar les variacions de la xifra de capital social.
  • Conèixer l'estructura que han de tenir els cinc estats financers que l'empresa ha d'elaborar al final de cada exercici econòmic.

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Cursos relacionats

Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció comptable
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Supòsits casos comptables
Preu: 730€ (668,25€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya