Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Casos pràctics comptables

Preu: 770€ (712,80€ bonificables)
Durada: 108 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes

Comptabilitat bàsica

 • El patrimoni.
 • Comptabilització de les operacions.
 • Els balanços comptables.
 • Comptes de gestió i de resultat.
 • El cicle comptable.

Operacions amb moneda estrangera

 • Norma de valoració 13a.
 • Partides monetàries.
 • Partides no monetàries.

Existències

 • Introducció.
 • Valoració inicial.
 • Mètodes de valoració.
 • Valoració posterior i deteriorament.
 • Variació d’existències.
 • Existències no sotmeses a transformació.
 • Comptes relacionades amb la compra i venda d’existències.

Operacions comercials: compres i vendes

 • Creedores i deutors per operacions comercials.
 • Efectes comercials.
 • Deteriorament del valor dels crèdits per operacions comercials.
 • Administracions públiques.
 • Despeses de personal.
 • Ajustaments per periodificació.
 • Ingressos per vendes i prestació de serveis.

Immobilitzat

 • Immobilitzat material. Conceptues generales i correccions valoratives.
 • Permutes en immobilitzacions materials.
 • Inversions immobiliàries.
 • Arrendaments d’elements d’immobilitzats.
 • Immobilitzat intangible. Conceptes generals.
 • Valoració de l’immobilitzat intangible.
 • Normes particulars de l’immobilitzat intangible.

Instruments financers

 • Actius financers. Classificació i valoració.
 • Interessos i dividends rebuts.
 • Baixa d’actius financers.
 • Passius financers. Classificació i valoració.
 • Baixa de passius financers.
 • Altres contractes financers.
 • Instruments de patrimoni propis.

Subvencions, donacions i llegats

 • Conceptes.
 • Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents als socis o propietaris.
 • Subvencions, donacions i llegats atorgats per socis o propietaris.
 • Registre comptable

Provisions

 • Reconeixement i valoració.
 • Provisió per a impostos.
 • Provisió per a d’altres responsabilitats.
 • Provisió per desmantellament, retirada o rehabilitació de l’immobilitzat.
 • Provisió per a actuacions mediambientals.
 • Provisions per operacions comercials.

El tancament comptable

 • Introducció.
 • Els assentaments de regularització.
 • Directors, gestors d’empreses, assessors comptables i qualsevol persona que estigui interessada en aspectes relacionats amb la comptabilitat d’una empresa.
 • Entendre les qüestions comptables dels aspectes més bàsics com són el concepte de patrimoni, la seva composició, el pla de comptes, les masses patrimonials i els balanços comptables.
 • Conèixer les operacions realitzades amb moneda estrangera, tant la seva comptabilitat com el seu càlcul.
 • Saber tractar les existències, la seva valoració inicial, els mètodes de valoració, així com les operacions comercials de compres i vendes, el deteriorament de valor, la repercussió a les Administracions Públiques i els ajustaments per periodificació.
 • Comprendre els conceptes generals de l’immobilitzat, les correccions valoratives de l’immobilitzat material i la valoració i normes particulars de l’immobilitzat intangible, com els arrendaments i les inversions immobiliàries.
 • Classificar i valorar els instruments financers.
 • Tractar la problemàtica de les subvencions, donacions i llegats i les provisions, finalitzant amb el tancament comptable de l’exercici econòmic.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció comptable
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya